Home » รักนอกรอบ by มิถุนา
รักนอกรอบ มิถุนา

รักนอกรอบ

มิถุนา

Published October 2011
ISBN :
Paperback
290 pages
Enter the sum

 About the Book 

มรดกทีไมตองการ...มัสลินไมเคยพิศวาสสามดางหมาพันทางตัวอวนของพีสาวทีเสียชีวิตไปแมแตนอยแตดูเหมือนโชคจะไมเขาขางเธอเลยในเมือสามดางไมใชหมาตัวเปลา แตเปนหมาทองแกมรดกทีคิดวามีเพียงหนึง จึงงอกเงยเปนหา!คุณหมอ (หมา) จอมโหด...นอกจากตองรับมือสุนัขทังหาMoreมรดกที่ไม่ต้องการ...มัสลินไม่เคยพิศวาสสามด่างหมาพันทางตัวอ้วนของพี่สาวที่เสียชีวิตไปแม้แต่น้อยแต่ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างเธอเลยในเมื่อสามด่างไม่ใช่หมาตัวเปล่า แต่เป็นหมาท้องแก่มรดกที่คิดว่ามีเพียงหนึ่ง จึงงอกเงยเป็นห้า!คุณหมอ (หมา) จอมโหด...นอกจากต้องรับมือสุนัขทั้งห้า มัสลินยังปวดหัวกับไพรัชเพื่อนข้างบ้านแสนดุหรือคุณหมอของสามด่างอีกโธ่! ก็เขานั่นแหละจะมายุ่งอะไรกับเธอและบรรดาหมาๆ นักหนาแค่เธอยอมเลี้ยงพวกมัน (หวังเงินมรดก) ก็ดีแค่ไหนทำไมจะต้องเจ้ากี้เจ้าการเรื่องหมากับเธอด้วยแต่ไหง...ไปๆ มาๆ ความรู้สึกที่มีต่อทั้งคนและสุนัขถึงเปลี่ยนไปได้ธุระ (เรื่องหมาๆ) ที่จำต้องยุ่งเพราะความจำเป็นเลยดูท่าจะกลายเป็นรักนอกรอบไปซะงั้น